Blandat

Utbildning i Sverige

Written by

För alla barn i Sverige mellan åldrarna 7-16 år är utbildning obligatoriskt och kostnadsfritt. Den formella utbildningen är indelad i Grundskola, gymnasium och högskola och förutom den kommunala utbildningen finns även privatskolor eller friskolor. Normalt sett är läsåret från slutet av augusti till början av juni. Läsåret är uppdelat på Höstterminen (HT) och vårterminen (VT).

Innan barnet fyller 7 år och skall börja den obligatoriska utbildningen, kan även barnet redan från 1 års ålder börja i frivillig förskola som även kallas för barnomsorg. Detta blir allt vanligare då båda föräldrarna oftast jobbar och kommunen därmed är skyldig att erbjuda plats till barnet. Förskolan tillhör utbildningsväsendet och är sedan 2011 en skolform med tillhörande läroplan. Förskolan vänder sig till barn mellan 1-5 år och skall vara minst 15 timmar i veckan. När barnet är 6 år börjar det gå i förskoleklass vars syfte är att skapa en bro mellan förskolan och grundskolan.

Efter detta påbörjas den 9-åriga obligatoriska grundskolan följt av ett 3-årigt frivilligt gymnasieprogram. Grundskolan, som även kallas för primärskolan syftar till att ge behörighet inför gymnasiestudierna men saknar examen. Kommunal grundskola är kostnadsfri då den finansieras genom kommunalskatten. Det finns även många olika friskolor, eller privatskolor, som bekostas med skolpeng. Både kommunal grundskola och friskolor följer läroplan och regleras nationellt. Alla utbildningar skall vara likvärdiga oavsett var i landet barnet studerar och går i skolan. Varje grundskola har möjlighet att profilera sig eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser. Primärskolan lär ut ämneskunskaper men har enligt lag även en pedagogisk uppgift. Skolan skall ge en grund och fostra barnen att förstå och respektera de värden som samhället är byggt på, såsom att förstå individens frihet och rättighet, förstå människors lika värde, lära barnen solidaritet, jämställdhet mellan könen samt människolivets okränkbarhet.

Gymnasieskolan, som också kallas för sekundärskolan, är utformad för att förbereda inför högskole- och universitetsstudier alternativt för att lära sig ett specifikt yrke. Det är alltså en gemensam plattform för både teoretiska och praktiska utbildningar. Denna utbildning är frivillig men uppföljning av kommunerna görs med alla ungdomar som inte genomfört gymnasieskolan innan de fyllt 20 år. Det finns totalt 17 nationella program men ger ingen specifik examen utan har som syfte att förbereda och ge behörighet inför fortsatta studier.

Att välja gymnasieskola och utbildning kan vara både ett lätt och svårt val för ungdomar. Mycket beror på om man vet vilket yrke man är ute efter och om man känner sig studiemotiverad. Det finns därför många olika plattformar och studievägledning för att göra rätt val. Men en sak är säker – Det finns en gymnasieutbildning för allBibliotheeka! En annan viktig aspekt när man väljer gymnasieutbildning är att förstå vilken behörighet man får efter avslutade studier. Detta bör konsulteras innan du gör ditt val!

Efter gymnasiestudierna, med rätt behörighet, kan högskolan eller universitet påbörjas. Detta syftar till att ge en akademisk examen. Universitets- och högskolestudier är en stor förändring i livet och skillnaden från att läsa på gymnasiet kan upplevas som markant. Oftast innebär studierna på en högre nivå att eleven måste ta mer ansvar samt planera sina självstudier väl. I Sverige är högskole- och universitetsutbildningarna uppdelade på tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För att kunna ta dig från en lägre nivå till en högre krävs det att du avslutat den lägre nivån – det är förutsättningen för att kunna fortsätta. Du kan även välja att studera fristående kurser eller hela utbildningsprogram och därmed alltså utforma din egen utbildning. Studietakten är även mer fri och du kan själv välja mellan att läsa på heltid, halvfart eller kvartsfart, i klassrum eller på distans. Möjligheterna är många! En akademisk examen öppnar upp för många karriärmöjligheter. Skillnad mellan högskola och universitet är att vid ett universitet bedrivs forskarutbildning.

Ett annat begrepp som även används är privata yrkesutbildningar, det vill säga utbildningar som leder till ett yrke. Det kan innefatta alltifrån en läkarutbildning till en frisörutbildning. Flertalet av dessa utbildningar använder sig av någon typ av praktik för att eleven skall få uppleva och ta del av olika praktiska moment.

När det gäller att välja rätt utbildning, oavsett om det är en specifik grundskola med en viss inriktning, om det är ett förberedande gymnasieprogram eller en högskolestudier som öppnar upp karriärmöjligheter, så är valen många! Vår plattform är byggd för att hjälpa dig med dessa val och ger dig inblick i studievärlden genom olika artiklar.

About the author